tư vấn luật

Có được lựa chọn nhà thầu cho dự án có sử dụng đất không?

Khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư,

Vấn đề cần tiếp tục vá lỗ hổng pháp lý bất động sản

Bên cạnh đó, quy định cấp giấy chứng nhận, bán nhà cho Việt kiều và người nước ngoài hiện vẫn còn vướng mắc, gây khó