quy định về thủ tục đăng ký thuê đất

Có cần đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất hay không?

Pháp luật về đất đai hiện hành chưa quy định thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình