nguyên nhân không nên xây nhà nhiều cửa sổ

Nguyên nhân tại sao không nên xây nhà có quá nhiều cửa?

Việc kiêng kỵ nhà mở nhiều cửa xuất phát từ câu “Đa môn tắc đa khẩu”, nghĩa là nhà có nhiều cửa ắt có nhiều