Có được lựa chọn nhà thầu cho dự án có sử dụng đất không?

Khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư, vật liệu,

Hỏi: Công ty tôi (công ty cổ phần không có vốn Nhà nước) đã được tỉnh đã lựa chọn làm có sử dụng đất, thực hiện theo hình thức tự ứng 20% tổng vốn đầu tư, 80% vốn còn lại vay ngân hàng và huy động của nhà đầu tư, Nhà nước sẽ hoàn trả bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Sau đó, công ty tôi (công ty A) lựa chọn đơn vị thi công là công ty B và hạch toán tài chính độc lập với công ty A. Thế nhưng, công ty A sở hữu 77% vốn điều lệ của công ty B. Vậy công ty tôi lựa chọn nhà thầu như trên có phù hợp với quy định hay không?

Xin cảm ơn!

Hoàng Hải (Bắc Ninh)

Trả lời:

Khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư, vật liệu, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mua sắm, duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước; thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn như sau: Doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu hiệu quả kinh tế, minh bạch và công bằng.

Như vậy, nếu dự án đầu tư có sử dụng đất đã lựa chọn được nhà đầu tư thì nhà thầu dự án được lựa chọn theo quy định nêu trên.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *